Systemy jakości dla rolnictwa

GLOBALG.A.P. :

GLOBALG.A.P. jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALG.A.P powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Korzyści wynikające z wdrożenia:

• usystematyzowanie działań związanych z produkcją bezpiecznej żywności;

• wdrożenie efektywnej komunikacji ze wszystkimi stronami łańcucha żywnościowego;

• zintegrowanie procedur ryzyka i środków zapobiegawczych w aspekcie bezpieczeństwa żywności, a pośrednio zdrowia konsumentów;

• podwyższenie bezpieczeństwa żywności i obniżenie ryzyka przenoszenia chorób;

• wzrost zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących;

• efektywność w prowadzeniu systematycznej analizy i realizacji nadzoru w celu zapobiegania lub eliminacji zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych, a także redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu;

• zapobieganie pozwom sądowym z tytułu odpowiedzialności za produkt;

• zmniejszenie kosztów związanych z tzw. złym wyrobem;

• wykazanie zgodności z unijnym i polskim prawem żywnościowym;

• międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie.

Źródło: http://www.globalgap.pl

GMP + :

Standard GMP+ od 01 stycznia 2015 r. przeszedł gruntowną zmianę. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego stawia się nie tylko producentom materiałów paszowych i pasz, ale także firmom handlowym, przez firmy usługowe zajmujące się transportem i spedycją. Dla odpowiedniego bezpieczeństwa pasz stworzono i dokładnie zidentyfikowano cały system bezpieczeństwa, który obejmuje cały łańcuch GMP+. Pierwszą wersję tego certyfikatu stworzono już w 1992 roku w Holandii, jednak wówczas miał on normować warunki dotyczące transportu pasz i bezpieczeństwa związanego z handlem tymi produktami w inne miejsce.

Sam certyfikat GMP+ powstał w oparciu o normę ISO 9001 oraz HACCP i stanowi zespół wymogów dotyczących żywienia zwierząt hodowlanych. Swój udział w kształtowaniu wszystkich tych norm, miały również zasady obejmujące Codex Alimentarius. System GMP+ ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pasz, którymi są żywione zwierzęta, oraz dodatków paszowych z którymi zwierzęta mają styczność. Cały łańcuch produkcji i żywienia zwierząt hodowlanych ma znaczenie gdyż w efekcie mięso zwierząt trafia na półki sklepowe. Ich mięso powinno być więc bezpieczne dla konsumentów. Dlatego niezwykle istotne jest to, czym zwierzęta są karmione. Należy więc dołożyć wszelkich starań aby pasza spełniała wszelkie normy jakościowe. Cały system dotyczy całego procesu od momentu powstawanie paszy w postaci roślin uprawianych na roli, przez handel, później przechowywanie, magazynowanie tych produktów oraz produkcję.

Źródło: http://www.gmp-plus.pl

Integrowana produkcja:

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.

Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów, dla których warto wdrożyć IP:

• Zbieżność założeń sytemu integrowanej produkcji roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin.

• Uzyskanie certyfikatu w systemie IP pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW 2007-2013.

• Zastosowanie zasad IP pozwala na spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

• Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych, w szczególności na potrzeby eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej. W ramach IP przewidziano możliwość prowadzenia produkcji zgodnie z normami rosyjskimi. Zasadniczym elementem są w tym przypadku opracowane przez Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalne programy ochrony roślin.

• IP pozwala także na wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Integrowana-produkcja-roslin