Badania

Kolby chemiczne, laboratorium

Analiza fizykochemiczna

Zadaniem analizy fizykochemicznej wody jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia bądź wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem fizykochemicznym. Badania pozwalają na dobór odpowiednich urządzeń i filtrów mających na celu dostosowanie jakości wody do indywidualnych potrzeb klienta.

Kolba chemiczna ikona

Analiza mikrobiologiczna

Zadaniem analizy mikrobiologicznej jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia bądź wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem mikrobiologicznym. Badania pozwalają na wykazanie konieczności stosowania odpowiednich filtrów lub dezynfekcji wody.

Oferujemy: badania wody, badania higieny zakładów, badania żywności, profesjonalne pobieranie prób.

01

Badanie fizykochemiczne wody - zakres podstawowy

Barwa, zapach, smak, azotyny, azotany, twardość ogólna, przewodność, chlorki, odczyn pH, jon amonowy, utlenialność.

02

Badanie fizykochemiczne wody - zakres rozszerzony

Żelazo, mangan.

03

Badanie fizykochemiczne wody - zakres nawozowy

Odczyn pH, EC, azot azotanowy N-NO3, azot amonowy N-NO4, żelazo Fe-, mangan Mn, magnez Mg, sód Na+, siarczany SO4, wapń Ca2, fosfor P, potas K.

04

Badanie fizykochemiczne wody - metale

Nikiel, miedź, ołów, kadm, chrom.

05

Badanie mikrobiologiczne wody - zakres

Liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli; liczba paciorkowców kałowych (enterkoków); ogólna liczba bakterii tlenowych w 22°C; liczba clostridium perfingens; liczba Legionelli.

06

Badanie mikrobiologiczne - wymaz z powierzchni

Enterobacteriaceae, wymaz z powierzchni; ogólna liczba drobnoustrojów; drożdże i pleśnie; Escherichia coli; bakterie z grupy coli; Salmonella; Listeria Monocytogenes.

07

Badanie mikrobiologiczne - wymaz z rąk

Enterobacteriaceae, wymazówka; ogólna liczba drobnoustrojów, wymazówka; drożdże i pleśnie; Gronkowce koagulaz-dodatnie; Escherichia coli; bakterie z grupy coli.

08

Badanie ATP - higiena powierzchni i wody

Monitoring higieny ATP przy użyciu urządzenia zwanego Luminometrem jest skuteczną i wygodną metodą badania skuteczności procesu mycia i czyszczenia, dającą wynik w ciągu kilkudziesięciu sekund od pobrania próby.

Przebieg procesu

Laboratorium

I

Pobranie próbek

Próbki do badań pobierane są przez przeszkolonych próbobiorców Laboratorium.

II

Badanie próbek

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowany i kompetentny personel.

III

Otrzymanie wyników

Wyniki dostarczane są przez nas zwykle listownie bądź drogą mailową.