Systemy jakości dla przemysłu spożywczego

BRC :

BRC Food jest to standard opracowany w 1998 roku, w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consorcium oraz jego członków, w odpowiedzi na pojawiające się kryzysy oraz zmniejszenie zaufania do branży spożywczej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Głównym celem BRC Food jest możliwość jednolitej oceny firm produkujących żywność, dostarczaną do sieci handlowych pod marką własną. Struktura standardu i wymagania pozwalają ocenić dostawcę, jego system operacyjny, warunki produkcji, bezpieczeństwo produktu przez kompetentnego i zatwierdzonego auditora.

Standard BRC Food zyskał znaczące międzynarodowe uznanie, co do treści, formy oraz przydatności systemu. W celu wyeliminowania wielokrotnych i niezwykle czasochłonnych auditów wykonywanych w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów, pod własną marką, opracowano i rozwinięto standard BRC Food. Od stycznia 2015 roku weszła wersja standardu BRC Food v7. Pełny obowiązek stosowania obowiązuje od 1 lipca 2015 roku.

Źródło: http://www.tuv-sud.pl/pl-pl/kompetencje/food-business-service/certyfikacja-w-branzy-rolno-spozywczej/globalny-standard-bezpieczenstwa-zywnosci-brc-food

BRC IoP:

BRC IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials (nazywany BRC/IoP) jest standardem przygotowanym przez British Retail Consortium (BRC) oraz Institute of Packaging (IoP). Obecnie w wersji 5 standardu określono wymagania dla dla producentów opakowań i materiałów, które mają prowadzić do wyrobu zgodnego i bezpiecznego.

Główne obszary standardu BRC IoP określają:

• zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie;

• system zarządzania ryzykiem i zagrożeniami;

• system zarządzania technicznego;

• standardy dla zakładu;

• kontrola produktu i procesu produkcyjnego;

• personel.

Źródło: http://www.tuv-sud.pl/pl-pl/kompetencje/food-business-service/certyfikacja-w-branzy-rolno-spozywczej/brc-iop-standard-bezpieczenstwa-opakowan-i-materialow-opakowaniowych

IFS:

IFS Food jest to standard stworzony w 2003 przez Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego HDE wraz z członkami francuskiego odpowiednika FCD dla produktów wytwarzanych pod marką własną i sprzedawanych w niemieckich oraz francuskich sieciach handlowych. Standard zapewnia stałą jakość w całym łańcuchu produkcyjnym przemysłu spożywczego. Umożliwia ocenę systemu bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w jednolity sposób. IFS Food łączy w sobie standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością. Dotyczy wyłącznie producentów żywności i firm pakujących produkty spożywcze. Ma zastosowanie, gdy produkt jest przetwarzany lub gdy istnieje ryzyko skażenia produktu podczas pakowania podstawowego.

Lista wymagań audytowych obejmuje:

• odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa;

• system Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności;

• zarządzanie zasobami;

• proces planowania i produkcji;

• pomiary, analizy, doskonalenie;

• obrona żywności i inspekcje zewnętrzne.

Źródło: http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/zywnosc_pasze_zwierzece/ifs_ifs_logistic_pl/ifs-ifs-logistic.html

IFS Broker:

IFS Broker jest to standard skierowany do firm zajmujących się jedynie pośrednictwem, bez bezpośredniego kontaktu z produktem, nie posiadających własnych magazynów i transportu (jak firmy brokerskie, importerzy, agencje handlowe). Został stworzony w celu zapewnienia zgodności usług brokerskich oraz w celu sprawdzenia, jak brokerzy, handlowcy i importerzy wybierają swoich dostawców produktów, jakie wymogi bezpieczeństwa produktów mają wdrożone i czy są w stanie spełnić aktualne wymogi prawne.

Lista wymagań audytowych obejmuje:

• odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa;

• system Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności;

• zarządzanie zasobami;

• proces planowania i świadczenia usług;

• pomiary, analizy, doskonalenie;

• obrona żywności.

Źródło: http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/zywnosc_pasze_zwierzece/ifs_ifs_logistic_pl/ifs-ifs-logistic.html

IFS Logistic:

IFS Logistic jest to standard dotyczący działań logistycznych w przypadku, gdy firmy mają bezpośredni kontakt z produktami zapakowanymi w opakowania bezpośrednie (np. transport, pakowanie uprzednio już zapakowanych w opakowania pośrednie produktów, przechowywanie/ magazynowanie i/lub dystrybucja). Ma również zastosowanie do określonych towarów nieopakowanych, takich jak tusze mięsne lub transport luzem/cysternami.

Lista wymagań audytowych obejmuje:

• odpowiedzialność Wyższego Kierownictwa;

• system Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności;

• zarządzanie zasobami;

• realizacja usługi;

• pomiary, analizy, doskonalenie;

• obrona żywności i inspekcje zewnętrzne.

Źródło: http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/systemy_zarzdzania/zywnosc_pasze_zwierzece/ifs_ifs_logistic_pl/ifs-ifs-logistic.html

ISO 9000

ISO 9000 jest to nazwa zbioru norm stworzonego przez Międzynarodową Agencję Normalizacyjną, dotyczących standardów zarządzania jakością w organizacjach, w tym także przedsiębiorstwach.

U podstaw systemu zarządzania jakością ISO 9000 leży 8 zasad:

1) Systemowe podejście do zarządzania.

2) Podejście od strony procesu.

3) Przewodzenie.

4) Włączenie personelu.

5) Słuchanie klienta.

6) Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami.

7) Opieranie się na faktach przy decydowaniu.

8) Ciągła poprawa.

Korzyści z wprowadzenia w firmie systemu zarządzania zgodnego z ISO sprowadzają się do dwóch płaszczyzn:

• korzyści wynikających z wdrożenia w przedsiębiorstwie zasad skutecznego zarządzania;

• możliwości korzystania z certyfikatu świadczącego o rzetelności firmy.

Źródło: https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-firmy/279934,ISO-9000-co-to-takiego.html

ISO 9001:2015

Znowelizowana norma ISO 9001:2015 jest zgodna z filozofią ciągłego doskonalenia. Bazując na uprzednich doświadczeniach Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wprowadziła szereg usprawnień. Dzięki temu spełnienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015 sprawia, iż zarządzanie w organizacji jest niezwykle dojrzałym i stabilnym procesem. Struktura normy, podstawowe terminy i definicje są zgodne z Załącznikiem SL. Oznacza to, że norma jest opracowana na standardach odwołujących się do wszystkich norm. To szczególnie istotne, jeśli mamy do czynienia z dodatkowymi normami branżowymi oraz zintegrowanymi systemami zarządzania.

Poprzednim wersjom normy zarzucano biurokratyzację organizacji z powodu dużej liczby wymuszonych dokumentów. Obecna norma wprowadza pojęcie „udokumentowanej informacji” oraz dużo mniej restrykcyjne wymagania odnośnie zakresu utrzymywanych dokumentów. Bardziej elastyczne podejście zaproponowano w kwestii pełnomocnika jakości -nie wymagane jest jego powołanie. Jednakże warto mieć lidera wszelkich przedsięwzięć tego typu, który swoimi umiejętnościami oraz wiedzą będzie sprzyjał pomyślnej realizacji założeń.

Kolejnym mocnym punktem nowej normy jest podkreślanie istoty zarządzania przez cele. Pozwala to na utrzymanie poziomu jakości wyrobów i usług, przy jednoczesnym zbudowaniu przejrzystego systemu motywacyjnego. To ważny aspekt także w obliczu dużych zmian na rynku pracy, kiedy oczekiwania i potrzeby pracowników zyskały na znaczeniu w oczach pracodawcy.

Ciekawą i najbardziej widoczną zmianą jest kombinacja wymagań, mających na celu wprowadzenie zarządzania ryzykiem w organizacji. Rozpoczyna się to od potrzeby określenia przez firmę swojego kontekstu w otoczeniu biznesowym oraz zrozumienia oczekiwań swoich interesariuszy. Informacje te mają posłużyć do weryfikacji aspektów niosących szasne oraz zagrożenia dla organizacji. Kolejnym krokiem, zgodnie z wymaganiami normy, jest reakcja na te aspekty, a więc brak oczekiwania na pojawienie się skutków, zwłaszcza negatywnych.

Nowa norma ISO 9001:2015 dostarcza opracowany system zarządzania jakością, sprawdzony przez tysiące organizacji. U jego podstaw leży dbałość nie tylko o rachunek ekonomiczny, lecz również o stabilną przyszłość i zadowolenie klientów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Z najważniejszymi wprowadzonymi zmianami można zapoznać się pod adresem: Kliknij, aby przejść do strony

Źródło: https://www.jakosc.biz/iso-9001-podstawowe-zalozenia/

ISO 22000

Międzynarodowy Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na całym świecie. ISO 22000 określa bezpieczeństwo żywności i środków spożywczych, które nie powinny być szkodliwe dla konsumenta. Bezpieczeństwo żywności jest zagrożone tak naprawdę na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Norma jest stosowana we wszystkich etapach dostaw i uznaje, że problemy bezpieczeństwa żywności mogą pochodzić z dowolnego punktu. Wymaga, aby organizacja w łańcuchu żywnościowym uwzględniała zagrożenia bezpieczeństwa produktu końcowego dla konsumentów i w razie konieczności zachowała odpowiednią ostrożność.

Norma przyczynia się również do systematycznej komunikacji i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi stronami w łańcuchu, tak aby promować wiedzę na temat występujących zagrożeń. Taki system zabezpieczeń, kontroli dokumentacji oraz weryfikacji jest powszechnie uznany przez instytucje naukowe i organizacje międzynarodowe jako najbardziej skuteczna metoda dostępna dla produkcji bezpiecznej żywności. ISO 22000 jest ogólnym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności i może być stosowany przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w łańcuchu żywnościowym, w tym: farmy, mleczarnie, przetwórców mięsa, ryb i pasz, producentów zup, przekąsek, chleba, napojów w puszkach i mrożonek.

Wymagania ISO 22000 z powodzeniem mogą być zastosowane przez firmy bezpośrednio i pośrednio związane z łańcuchem żywnościowym tj.:

• producentów żywności i opakowań;

• producentów pasz;

• producentów dodatków do żywności;

• firmy cateringowe;

• rolników;

• firmy świadczące usługi sanitarno-higieniczne;

• firmy usługowe zajmuję się magazynowaniem, transportem i dystrybucją.

Źródło: http://www.iso-22000.pl